Perfil do usuário

Delaine Carl

Resumo da Biografia

อบรมพัฒนาบุคลากร บริษัทจัดอบรม หลักสูตรอบรมภายในองค์กร รับจัดสัมมนานอกสถานที่ การฝึกอบรมพนักงานขาย วิทยากรการขาย

ฝึกอบรมการขาย