Perfil do usuário

Ruben Nickie

Resumo da Biografia

dau tu 7 lớp học kế toán thực hành tổng hợp không gần như chứng trong khoảng biên bản bàn giao hàng hóa , hợp đồng , chứng từ trả tiền // Tại thời điểm thanh rà soát chưa có chứng trong khoảng thanh toán ko dùng tiền mặt mang hóa đơn trên 20tr, quá thời hạn thanh toán trong hiệp đồng không mang biên bản gia hạn trả tiền ..

Dau Tu 2 Khóa Học Thực Hành Kế Toán Tổng Hợp