Perfil do usuário

Schneiderman Lippard

Resumo da Biografia

Nhiều người có ý muốn cư trú ở đất nước Canada, sẽ được hưởng tối đa chế độ y tế và an ninh xã hội của đất nước Canada. Gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… hoàn toàn không có sự phân biệt đối xử với bất kỳ trường hợp nào, ai cũng quyền bình đẳng như nhau.

Những cơ hội có được khi cư trú tại quốc gia Canada